Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu

PROJEKT POD NAZWĄ „Wsparcie dla Mazowsza” ZOSTAŁ ZREALIZOWANY.

Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu z przyjemnością  informuje, że wniosek o powierzenie grantu na realizację wsparcia dla Domów Pomocy Społecznej w walce z epidemią COVID-19 w ramach projektu pn. „Wsparcie dla Mazowsza” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój, w ramach II Osi priorytetowej: Efektywne polityki publiczne dla rynku pracy, gospodarki i edukacji PO WER, Działanie 2.8 Rozwój usług społecznych świadczonych w środowisku lokalnym został rozpatrzony pozytywnie.

W związku z powyższym w dniu 08 października 2020 r. została podpisana Umowa nr U.POWR.2.8-001/20 zawarta pomiędzy Województwem Mazowieckim, w imieniu którego działa Mazowieckie Centrum Polityki Społecznej w Warszawie, a Powiatem Białobrzeskim – Domem Pomocy Społecznej w Niedabylu o udzieleniu grantu na realizację wsparcia dla Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu w walce z epidemią COVID-19.

Projekt ma celu umożliwienie uzyskania wsparcia finansowego w postaci dodatków do wynagrodzeń dla 36 Pracowników Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu znajdującym się w szczególności w tzw. grupie ryzyka – obejmujący okres trzech miesięcy, jednak nie dłuższy niż do dnia 30.11.2020 r., oraz zapewnienie właściwej opieki nad osobami przebywającymi w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu w kwestii ochrony życia wspierając Personel Placówki w walce z epidemią COVID-19 poprzez zakup nowoczesnych termometrów bezdotykowych używanych do diagnozy temperatury zarówno Mieszkańców, jak i Pracowników Domu oraz osób trzecich odwiedzających Placówkę (rodzina, opiekunowie prawni itp.). Na powyższe cele udało się pozyskać kwotę: 115 158,00 zł z czego 97 055,16 zł stanowi kwota pochodząca ze środków Unii Europejskiej, a 18 102,84 zł ze środków budżetu Państwa.

Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu pragnie serdeczne podziękować za udzielone bezinteresowne wsparcie i pomoc w realizacji operacji w ramach projektu „Wsparcie dla Mazowsza” pracownikom Mazowieckiego Centrum Polityki Społecznej w Warszawie oraz wszystkim osobom zaangażowanym podczas realizacji powyższego zadania.