Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu

PROJEKT O POWIERZENIE GRANTU

pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19”

realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój finansowanego ze środków z Europejskiego Funduszu Społecznego

ZOSTAŁ ZREALIZOWANY


Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu z przyjemnością  informuje, że wniosek o powierzenie grantu w ramach projektu pn. „Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” finansowanego ze środków Programu Operacyjnego Wiedza, Edukacja, Rozwój w ramach V Osi priorytetowej – Wsparcie dla obszaru zdrowia, Działanie 5.2 – Działania projakościowe i rozwiązania organizacyjne w systemie ochrony zdrowia ułatwiające dostęp do niedrogich, trwałych oraz wysokiej jakości usług zdrowotnych został rozpatrzony pozytywnie.

W związku z powyższym w dniu 29 października 2020 r. została podpisana Umowa nr COVID.19.07.107 zawarta pomiędzy Narodowym Funduszem Zdrowia – Mazowieckim Oddziałem Wojewódzkim w Warszawie a Powiatem Białobrzeskim – Domem Pomocy Społecznej w Niedabylu o powierzenie grantu na realizację wsparcia dla naszej Placówki w walce z epidemią COVID-19.

Projekt miał na celu umożliwienie uzyskania wsparcia finansowego w postaci dodatków do wynagrodzeń dla Personelu medycznego zatrudnionego w naszej Placówce tj.  4 Pielęgniarek (świadczących wyłącznie pracę w Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu) – znajdujących się w szczególności w tzw. grupie ryzyka – obejmujący okres czterech miesięcy oraz zakupu środków ochrony osobistej i środków do dezynfekcji dla Personelu zgodnie z warunkami określonymi w Zarządzeniu Prezesa NFZ.

Na powyższe cele udało się pozyskać kwotę: 30 096,00 zł z czego 84,17 % wydatków kwalifikowanych projektu stanowi kwota pochodząca ze środków Unii Europejskiej a 15,83 % ze środków dotacji celowej.

Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu pragnie serdeczne podziękować za udzielone bezinteresowne wsparcie i pomoc w realizacji operacji w ramach projektu „ Zapewnienie bezpieczeństwa i opieki pacjentom oraz bezpieczeństwa personelowi zakładów opiekuńczo-leczniczych, domów pomocy społecznej, zakładów pielęgnacyjno-opiekuńczych i hospicjów na czas COVID-19” wszystkim osobom zaangażowanym podczas realizacji powyższego zadania.