Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu

Podstawy prawne

Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu działa na podstawie:

 1. Ustawy o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 r. (tj. Dz. U. z 2018 r. poz. 1508,1693,2192,2245,2354,2529, z 2019 r. poz. 271.),
 2. Ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 995,1000,1349,1432,2500),
 3. Ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 511, 1000, 1076, 1925, 2192, 2354),
 4. Ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych oraz ustawy (t.j. Dz. U. z 2017 r. poz. 2077, z 2018 r. poz. 62,1000,1366,1669,1693,2245,2500),
 5. Ustawy z dnia 21 listopada 2008 r. o pracownikach samorządowych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1260,1669),
 6. Rozporządzenia Ministra Polityki Społecznej z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie Domów Pomocy Społecznej (Dz. U. poz. 964 z późn. zm.),
 7. Rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 5 maja 2011 r. w sprawie szczegółowego sposobu i trybu kierowania, przenoszenia, zwalniania i pobytu nieletnich w domach pomocy społecznej (Dz. U. z 2011 r. poz. 632),
 8. Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 15 maja 2018 r. w sprawie wynagradzania pracowników samorządowych (Dz. U. poz. 936),
 9. Ustawy o ochronie zdrowia psychicznego (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1878),
 10. Ustawy Prawo zamówień publicznych (t.j. Dz. U. z 2018 r. poz. 1986, 2215, z 2019 r. poz.53),
 11. Ustawy o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2018 r. poz. 1000, 1669),
 12. Regulaminu organizacyjnego Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu,
 13. Statutu Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu,
 14. Innych akt normatywnych oraz przepisów szczególnych.