Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu

Historia Domu

Od dnia 01.10.1984 roku funkcjonuje Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu powołany Zarządzeniem Wojewody Radomskiego z dnia 01.10.1984 r. Nr 57/84.

Dom wówczas miał 48 miejsc i przebywały w nim dzieci leżące po mózgowym porażeniu dziecięcym z dysfunkcjami narządów ruchu i upośledzeniem umysłowym.

Reforma pomocy społecznej przeprowadzona w 1990 roku zapoczątkowała zmiany w niedabylskiej placówce mające na celu poprawę warunków, w jakich przebywały chore dzieci.

Dom Pomocy Społecznej znajduje się na dużej, ładnie zagospodarowanej działce umożliwiającej spacery i wypoczynek na świeżym powietrzu, w leśnym klimacie. Budynek został zaprojektowany na pobyt 70 osób.

W latach 1994 – 2000 w ramach podniesienia standardu Domu wykonano szereg prac, między innymi:
– dobudowano dwa tarasy,
– przebudowano kotłownię koksową i zmieniono ją na ekologiczną kotłownię gazową.

31

Kotłownia przed remontem

11

Kotłownia gazowa w trakcie remontu

Kotłownia gazowa po modernizacji

Kotłownia gazowa

Kotłownia gazowa po modernizacji

Do grudnia 1998 roku domy pomocy społecznej funkcjonowały jako państwowe jednostki budżetowe podległe Wojewódzkim Zespołom Pomocy Społecznej. Z dniem 1 stycznia 1999r.

Powiaty i miasta na prawach powiatów przejęły od wojewodów domy pomocy społecznej.
Obecnie Domy Pomocy Społecznej są samorządowymi jednostkami budżetowymi.

Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu jest jednostką organizacyjną i budżetową powiatu białobrzeskiego.

Zasady funkcjonowania domów pomocy społecznej reguluje ustawa o pomocy społecznej z dnia 12 marca 2004 roku.

W związku z tym, że DPS nie spełniał wymogów określonych w ustawie, Starostwo Powiatowe w Białobrzegach w 2006 roku podjęło decyzję o przystosowaniu tego obiektu do przepisów obowiązującego prawa.

Planując zmiany w DPS kierowano się także wymogami, jakie stawia przed placówkami niosącymi pomoc osobom niepełnosprawnym intelektualnie Unia Europejska.

Pierwszymi działaniami przygotowującymi do rozbudowy i modernizacji budynku Domu Pomocy Społecznej było przeniesienie pomieszczeń biurowych do wyremontowanego w 2006 roku budynku, w którym mieściły się magazyny.

DPP_0023

Pomieszczenia biurowe

W 2007 roku opracowano projekt architektoniczno – budowlany generalnej przebudowy budynku głównego Domu Pomocy Społecznej.

Wybudowano budynek w stanie surowym, w ramach samorządowego Instrumentu Wsparcia Rozwoju Mazowsza – Komponent G Mazowiecki Instrument Wsparcia Ochrony Zdrowia i Pomocy Społecznej do Urzędu Marszałkowskiego.

W roku 2008 przystąpiono do prac wykończeniowych i termomodernizacyjnych nowo wybudowanego skrzydła budynku głównego/dotacja z Urzędu Marszałkowskiego.

Inwestycja zrealizowana przez Priorytet VII- Poprawa dostępności i jakości infrastruktury społecznej.

P1020773

W 2010 roku przystąpiono do generalnego remontu głównego budynku DPS oraz zaczęto budowę drugiego skrzydła.

Modernizacja i rozbudowa polegała na wybudowaniu funkcjonalnego połączenia pomiędzy istniejącymi pomieszczeniami a tymi, które dopiero miały powstać.

19

Budynek przed modernizacją

Budynek po termomodernizacji

Budynek po modernizacji

P1030133 - Kopia

Budynek po modernizacji

Modernizacja i rozbudowa polegała również na dobudowaniu zaplecza kuchennego.

P1000029

Kuchnia przed remontem

Po remoncie

Kuchnia w trakcie remontu

rthrt

Kuchnia po modernizacji

tyjtdyj

Kuchnia po modernizacji

Wybudowane zostały węzły sanitarne dla potrzeb pensjonariuszy i personelu.

P1010942

Przed remontem

Po remoncie

Po remoncie

P1010937

Gabinet doraźnej pomocy medycznej – przed remontem

 

P1020587

Gabinet doraźnej pomocy medycznej – po modernizacji

P1020586

Gabinet doraźnej pomocy medycznej – po modernizacji

Dobudowane zostały dwie klatki schodowe.

P1010923

Przed remontem

P1020595

Po remoncie

 

Dobudowany został także dźwig szpitalny.

P1030264

Przeprowadzony został remont kapitalny pomieszczeń.

P1010926

Przed remontem

 

P1000983

Po modernizacji

 

Nastąpiła wymiana i modernizacja istniejących wewnętrznych instalacji

27

28

Zagospodarowany został teren wokół Domu, rozbudowana i zmodernizowana pralnia.

P1020772

Budynek pralni w trakcie remontu

Przechwytywanie

Budynek pralni po modernizacji

P1030676 - Kopia

 

P1030211

Dzięki realizacji tej inwestycji uzyskana powierzchnia pozwoliła na stworzenie nowoczesnej placówki spełniającej europejskie standardy. Po zakończeniu inwestycji DPS w Niedabylu może zaproponować swoim pensjonariuszom 70 miejsc.

Dom świadczy usługi w zakresie potrzeb bytowych, opiekuńczych, edukacyjnych i wspomagających, zapewnia:

– miejsce zamieszkania w pokojach 1,2,3 osobowych,
– wyżywienie, posiłki zgodnie z zaleceniami lekarza,
– dostęp do edukacji /zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze, nauka w Szkole Specjalnej/,
– dostęp do kultury i rekreacji,
– możliwość udziału w obrzędach religijnych,
– utrzymanie kontaktów z rodzinami, opiekunami prawnymi i kuratorami,
– udzielenie pomocy w podstawowych czynnościach życiowych.

Dom spełnia wysokie standardy, dlatego od 1 stycznia 2011 uzyskał stosowny wpis zezwalający na prowadzenie placówki. Jest domem dla niepełnosprawnych intelektualnie dorosłych, dzieci i młodzieży. Przebywają w nim mieszkańcy w wieku od 6 do 83 lat.

Budynek został wyposażony w nowoczesną windę osobową, przestronne 1,2,3 osobowe pokoje.

W obiekcie znajduje się również system przywozowo-alarmowy, przeciwpożarowy.

Ośrodek dysponuje m.in. pomieszczeniami służącym terapii zajęciowej, przestronną jadalnią, salą „doświadczenia świata”, kaplicą, pomieszczeniami do rehabilitacji, gabinetem doraźnej pomocy medycznej, kuchenką pomocniczą.

Budynek został uwolniony od barier architektonicznych.