Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu

Pracownicy


SEKRETARIAT

tel. / fax: 48 619 10 28

dpsniedabyl@bialobrzegipowiat.pl
Dyrektor Domu

Śliwa Arkadiusz

dyrektor@dpsniedabyl.pl 


Kierownik Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego

Gos Katarzyna

kierownik@dpsniedabyl.pl


Główny Księgowy
Boczek Edyta

ksiegowosc@dpsniedabyl.pl


Starszy pracownik socjalny
Milczarek Marlena

.

Aspirant pracy socjalnej
Zięba Monika

tel.: 48 619 09 28

socjalni@dpsniedabyl.pl
_____________________________________

W Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu

w sprawach skarg i wniosków obywateli przyjmują:

 

  1. Dyrektor Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu – we wtorki i czwartki w godzinach:     12:00 – 14.00.
  2. Kierownik Zespołu Terapeutyczno – Opiekuńczego codziennie w godzinach pracy Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu 7:30 – 15.30.
  3. Pracownicy administracji – codziennie w godzinach pracy Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu  7:30 – 15.30.

Przyjmowanie obywateli w sprawach skarg i wniosków przez Dyrektora Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu  po godzinie 15.30 odbywa się na podstawie wcześniejszych zapisów. Zapisy prowadzone są codziennie w godzinach pracy Domu. Zgłoszenia można dokonać osobiście, telefonicznie lub za pośrednictwem faksu pod nr: 48 619 10 28 oraz poczty elektronicznej  na adres: dpsniedabyl@bialobrzegipowiat.pl

Skargi i wnioski mogą być składane do Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu w następujący sposób:

  1. Pisemnie przesłane pocztą na adres: Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu- 26-804 Stromiec, Niedabyl  36A   lub złożone osobiście na dziennik podawczy w kancelarii.
  2. Faksem na numer: 48 619 10 28.
  3. Ustnie do protokołu.
  4. Za pomocą środków komunikacji elektronicznej przez elektroniczną skrzynkę podawczą e-mail: dpsniedabyl@bialobrzegipowiat.pl.

Skargi i wnioski składane do Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu powinny zawierać: datę, imię i nazwisko lub nazwę i adres wnoszącego, zwięzły opis treści skargi/wniosku, własnoręczny podpis wnoszącego.

Skargi wnoszone w interesie innych osób powinny zawierać załączoną zgodę tych osób do działania w ich imieniu.

Skargi lub wnioski niezawierające imienia i nazwiska lub nazwy oraz adresu wnoszącego pozostawia się bez rozpoznania.

Jeżeli w z treści skargi lub wniosku nie wynika należycie ich przedmiot, wzywa się wnoszącego do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia, w terminie 7 dni od dnia otrzymania wezwania, z pouczeniem, że nieusunięcie braków spowoduje pozostawienie skargi/wniosku bez rozpoznania.