Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu

Siłownia zewnętrzna w naszym Domu

 

Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym PROMYK NADZIEI z siedzibą w Niedabylu  z przyjemnością  informuje, że wniosek złożony za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania „Zapilicze” do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego w Warszawie o przyznanie pomocy w ramach poddziałania 19.2 „Wsparcie na wdrażanie operacji w ramach strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność” objętego PROW na lata 2014-2020 został rozpatrzony pozytywnie.

W związku z powyższym w dniu 22 sierpnia 2017 r. została zawarta Umowa pomiędzy Województwem Mazowieckim – reprezentowanym przez Zarząd Województwa Mazowieckiego, a Stowarzyszeniem Pomoc Osobom Niepełnosprawnym PROMYK NADZIEI, w wyniku której uzyskano pomoc w wysokości 53.676,00 zł., tj. 100% poniesionych kosztów kwalifikowanych operacji związanych z budową ogólnodostępnej i niekomercyjnej siłowni zewnętrznej w miejscowości Niedabyl. Po przeprowadzeniu postępowania w sprawie wyboru wykonawcy zadania ujętego w zestawieniu rzeczowo – finansowym operacji „Budowa siłowni zewnętrznej” kwota pomocy wyniosła: 45.914,00 zł.  W dniu 16 października 2017 r. ukończono inwestycję mającą na celu rozwijanie infrastruktury rekreacyjnej i turystycznej oraz poprawę jakości życia lokalnej społeczności na obszarze objętym LSR.

Stowarzyszenie Pomoc Osobom Niepełnosprawnym PROMYK NADZIEI pragnie serdecznie  podziękować za udzielone bezinteresowne wsparcie i pomoc w realizacji operacji pn. „Budowa siłowni zewnętrznej” – Lokalnej Grupie Działania „Zapilicze”, Urzędowi Marszałkowskiemu Województwa Mazowieckiego, Starostwu Powiatowemu w Białobrzegach, Bankowi Spółdzielczemu w Białobrzegach, Wykonawcy – firmie Fit Park oraz wszystkim innym, którzy przyczynili się do zrealizowania w/w projektu.

Serdeczne zapraszamy wszystkich zainteresowanych aktywnym spędzaniem wolnego czasu, utrzymaniem dobrej kondycji fizycznej do nieodpłatnego korzystania z siłowni zewnętrznej znajdującej się na terenie Domu Pomocy Społecznej w miejscowości Niedabyl 36A.

autor wpisu: Marlena Milczarek