Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 

DEKLARACJA DOSTĘPNOŚCI

 1. Nazwa podmiotu publicznego

Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu.

 1. Data publikacji i aktualizacji

Data publikacji strony internetowej: 09-03- 2021 r.

Data ostatniej istotnej aktualizacji: 09-03-2021 r.

 1. Dane kontaktowe

Koordynator dostępności: Marlena Milczarek

E-mail:  socjalni@dpsniedabyl.pl

Telefon: 48 619 10 28

 1. Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności wymienionych poniżej.

 • filmy nie posiadają napisów dla osób głuchych – zostały opublikowane przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej
 1. Data sporządzenia Deklaracji Dostępności oraz metoda przygotowania

Oświadczenie sporządzono dnia: 09-03-2021 r.

Deklarację sporządzono dnia 04-03-2021 r.

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.

 1. Informacje na temat procedury

Każdy ma prawo do wystąpienia z żądaniem zapewnienia dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub jakiegoś ich elementu. Można także zażądać udostępnienia informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, na przykład przez odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisanie zawartości filmu bez audio deskrypcji itp. Żądanie powinno zawierać dane osoby zgłaszającej żądanie, wskazanie, o którą stronę internetową lub aplikację mobilną chodzi oraz sposób kontaktu. Jeżeli osoba żądająca zgłasza potrzebę otrzymania informacji za pomocą alternatywnego sposobu dostępu, powinna także określić dogodny dla niej sposób przedstawienia tej informacji.

Podmiot publiczny powinien zrealizować żądanie niezwłocznie, nie później niż w ciągu 7 dni od dnia wystąpienia z żądaniem. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym wnoszącego żądanie, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące od dnia wystąpienia z żądaniem.

Jeżeli zapewnienie dostępności cyfrowej nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji. W przypadku, gdy podmiot publiczny odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego sposobu dostępu do informacji, wnoszący żądanie możne złożyć skargę w sprawie zapewniana dostępności cyfrowej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub elementu strony internetowej, lub aplikacji mobilnej. Po wyczerpaniu wskazanej wyżej procedury można także złożyć wniosek do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Strona internetowa Rzecznika Praw Obywatelskich

 1. Informacja o dostępności tłumacza języka migowego

Dom Pomocy Społecznej w Niedabylu nie realizuje obecnie  wymagań ustawy o języku migowym i innych środkach komunikowania się umożliwiając osobom głuchym lub słabosłyszącym korzystanie z pomocy tłumacza j. migowego.

 1. Informacja o dostępności architektonicznej

Budynek główny (mieszkalny) oraz budynek administracyjny Domu Pomocy Społecznej zlokalizowany w miejscowości Niedabyl, 26-804 Stromiec, Niedabyl 36A. Budynek mieszkalny  jest 2 kondygnacyjny i posiada 2 wyjścia do budynku z czego jedno położone od strony północnej a drugie od strony południowej. Oba wejścia do budynku głównego posiadają podjazdy dla osób poruszających się na wózkach inwalidzkich a wewnątrz znajduje się winda ułatwiająca przemieszczanie się osób z niepełnosprawnością ruchową na poszczególne poziomy kondygnacji. Pokoje mieszkalne, toalety i sanitariaty są przystosowane do potrzeb osób niepełnosprawnych i są wyposażone w system przyzywowy. W budynku głównym na obu kondygnacjach znajduje się w widocznym miejscu graficzna instrukcja bezpieczeństwa pożarowego. Budynek wyposażony jest w system oświetlenia awaryjnego i oznakowany w stosowne tablice wyjść ewakuacyjnych, kierunków ewakuacji, gaśnic, hydrantów etc. Przed budynkiem Domu Pomocy Społecznej w Niedabylu wyznaczone są  miejsca parkingowe oraz miejsce zbiórki ewakuacyjnej w czasie zagrożenia pożarowego lub innych skutków zagrożenia życia mieszkańców i personelu Placówki. Budynek administracji jest jednokondygnacyjny, posiada podjazd dla osób niepełnosprawnych. Do wszystkich pomieszczeń można wejść z psem asystującym lub psem przewodnikiem.

 1. Skróty klawiaturowe

Na stronie internetowej można używać standardowych skrótów klawiaturowych przeglądarki.

 1. Wersja mobilna

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu.

Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.

W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

 1. Dodatkowe informacje

INFORMACJA DLA UŻYTKOWNIKÓW NIEPEŁNOSPRAWNYCH

 • Użytkownicy korzystający wyłącznie z klawiatury mogą swobodnie poruszać się po serwisie za pomocą klawisza Tab.
 • W całym serwisie włączony jest tzw. fokus, czyli domyślne oznaczenie aktywnego linka czy pola formularza. Fokus przemieszcza się po wszystkich widocznych elementach aktywnych strony w logicznej kolejności – klawisz TAB.
 • Linki – także te prowadzące do serwisów zewnętrznych – otwierają się w tym samym oknie.
 • Staramy się pisać zrozumiałe teksty oraz formatować je w sposób zgodny z zasadami dostępności.

ZMIANA ROZMIARU STRONY

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Aby powiększyć tekst należy wybrać odpowiednią kombinację klawiszy:

FIREFOX, CHROME, INTERNET EXPLORER

 • [CTRL] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [CTRL] oraz [-] aby pomniejszyć widok

OPERA

 • [SHIFT] oraz [+] aby powiększyć widok
 • [-] aby pomniejszyć widok